Darujte 2 %

Pomôžete zveľadiť ich schopnosti, čo im umožní osvojiť si primeranú kvalifikáciu, perspektívne získať vhodné zamestnanie a vymaniť sa tak z dedičnej závislosti na sociálnych dávkach. Zlepšia tým kvalitu život nielen sebe a svojim deťom, ale aj Vám a Vašim deťom.

...čítajte viac
Ďakujeme

Poslanie združenia

Občianske združenie Deti humanity podporuje kreatívne záujmy a aktivity o. i. rozvoj tvorivých1 schopností detí, osobitne akcentujúc deti ohrozené chudobou alebo inak znevýhodnené2.

1 - Tvorbu chápeme v širokom slova zmysle ako odhaľovanie zastaraných stereotypov a ich nahrádzanie novými, efektívnejšími. Z obsahového hľadiska ide o širokú paletu záujmov a aktivít deti (vzdelávacích, bádateľských, výtvarných, hudobných, speváckych, tanečných čitateľských, slovesných, dramatických, technických, pracovných, športových, etc.). Dbáme o to, aby sa mi realizácii týchto záujmov rozvíjali produktívne schopnosti a priaznivé charakterové črty detí - osobitne schopnosti a vlastnosti dôležité pre perspektívny výkon významných sociálnych rolí (pracovnej, rodičovskej a pod.). Usilujeme sa o to, aby rozvoj kreatívnych schopnosti detí prebiehal v radostnej atmosfére nenútenosti a entuziazmu. Združenie Deti humanity neusporadúva kastingy, pri ktorých na jedno vyvolené dieťa pripadá 99 skľúčených demotivovaných. Nevyhľadáva osobitne talentované deti. Skôr sa usiluje - a v celku úspešne - vykresať božiu iskru tvorivosti z každého dieťaťa zapojeného do aktivít združenia.

2 - Rozoznávame vyše 20 foriem znevýhodnenosti. Medzi ne okrem ohrozenia chudobou patrí napr. fyzické alebo mentálne poškodenie, neúplná rodina, príslušnosť k menšine v majoritnom prostredí a vice versa. Hlavným poslaním združenia je síce podpora znevýhodnených detí, to však neznamená, že by sa združenie nevenovalo ostatným deťom. Na kreatívnych súťažiach sa zúčastňujú aj deti, ktoré nie sú znevýhodnené. Po prvé preto, že aj oni potrebujú podporu kreativity, po druhé preto, že výkon týchto detí predstavujú akýsi etalón, na základe ktorého môžeme merať pokrok znevýhodnených detí a konečne po tretie, vďaka účasti týchto znevýhodnených detí nie sú naše súťažné disciplíny nejakou "paralympiádou handicapovaných" čo by na znevýhodnené deti mohlo pôsobiť stigmatizujúco a demotivujúco. Tie deti si s ostatnými merajú sily ako rovný s rovným. Prípadné víťazstvo nad súperom, ktorý mal pôvodne lepšie predpoklady je pre znevýhodnené dieťa dôkazom, že sa mu darí prekovávať nepriaznivé dôsledky jeho handicapu.

Ciele združenia

Aktuálnym cieľom združenia je rozvoj tvorivých schopností detí, prebiehajúci v radostnom ovzduší nadšene realizovaných záujmových aktivít, záľub, koníčkov (pričom niektoré z nich môžu byť zároveň štandardnými povinnosťami dieťaťa). Perspektívnym cieľom je rozvoj kreatívne produktívnych schopností a upevnenie charakterových čŕt, ktoré mladému človeku umožnia čo najefektívnejší výkon sociálnych rolí - predovšetkým pracovnej a rodičovskej.

Je pravdepodobné, že pre časť našich zverencov sa ich dnešné záujmové aktivity nakoniec stanú súčasťou ich profesie. Z niektorých môžu vyrásť významní tvorcovia. Prakticky u všetkých možno rátať so zdokonalením ich produktívnych schopností, u mnohých sa výrazne posunie ich kvalifikačná úroveň. Naše viacročné skúsenosti ukazujú, že kvalifikačné vyhliadky našich zverencov sa zlepšujú neraz o jeden až dva stupne. To znamená, že tí, čo by bez našej pomoci pravdepodobne skončili bez kvalifikácie, sa dostávajú na učilištia, a tí, pre ktorých bola nižšia stredná škola ťažko dosiahnuteľnou métou, sa dávajú na strednú školu s maturitou a celkom realisticky uvažujú o perspektívnom vysokoškolskom štúdiu.

Za významný úspech považujeme už to, že dieťa, ktorého pôvodnou existenčnou vyhliadkou boli "dedičné" sociálne dávky, získa kvalifikáciu, ktorá mu umožní solídne zamestnanie. Rozdiel medzi prínosom pracujúceho a prínosom nezamestnaného na podpore je v celoživotnej relácii predstavuje státisíce eur. A prirodzene i kvalita ich života sa podstatne líši.

História a súčasnosť

Iniciátorkou združenia bola Mária Lahitová (1921). Združenie Deti humanity v roku 2004 založili: Štefan Lahita, Silvia Vertanová a Eva Bieliková.

Orgány združenia: predseda, predstavenstvo, dozorná rada a valné zhromaždenie.

Predsedom združenia je Mgr. Štefan Lahita, podpredsedkyňami sú Mgr. Silvia Vertanová, Phd. a Ing. Monika Sobeková - Majková, Phd.

V združení pracuje vyše 20 členov a spolupracovníkov pravidelne a niekoľko desiatok spolupracovníkov ad hoc. Aktivity členov a spolupracovníkov sú dobrovoľné, neplatené.

Združenie každoročne vyvíja priamu starostlivosť o približne sto detí (nepriamo o niekoľkonásobne viac), čo je pomerne veľký počet - vzhľadom na početnosť dobrovoľníkov a rozsah starostlivosti o jednotlivé deti. Preto sa združenie rozhodlo pristúpiť k harmonizácii početnosti spolupracovníkov a detí.

Poznamenajme, že veľká časť svetovej kultúry je produktom tvorcov, ktorých by sme tiež mohli nazvať "deťmi humanity". V určitej fáze vývoja sa im dostalo výraznej podpory zo strany ľudí, ktorí neboli ich biologickými rodičmi. Bez láskyplnej pomoci by sa sotva boli stali takými výraznými prispievateľmi do kultúrneho fondu ľudstva.

Medzi historicky významné "deti humanity" patria viacerí zakladatelia svetových náboženstiev (Mojžiš, Ježiš, Mohamed), mnohí významní vedci a vynálezcovia (napr. Erazmus Rotterdamský, J. Kepler, I. Newton, M. Bel, B. Franklin, P. Laplace, J. Fraunhofer, H. Schliemann, J. G. Mendel, I. P. Pavlov, M. Curie - Sklodowska, E. Rutheford), spisovatelia (H. CH. Andersen, CH. Dickens, J. R, R. Tolkien), výtvarníci, hudobníci, herci (Verdi, Švabinský, Chaplin), verejní činitelia (A. Grasalkovič, J. J. Rousseau, A. Lincoln, T. G. Masaryk, E. Rooseveltová)...

Bolo by možné uviesť tisíce mien "detí humanity", ktorým sa podarilo rozvinúť svoje tvorivé schopnosti vďaka veľkorysosti a neraz i obetavosti ľudí dobrej vôle. No zároveň si treba uvedomiť, že u miliónov detí božia iskra vyhasla, zadupaná bezohľadným, sebeckým okolím, ktoré uprednostnilo vlastné nákladné rozmary pred radosť a úžitok prinášajúcou pomocou ubiedenému dieťaťu.

Novinky

Sponzori

ESET

smile 4U
DM Drogerie

Dve percentá z dane na Pravda.sk

martinus.sk

Centrum pre filantropiu
FIAT SR, s.r.o.
Komunitná nadácia, Bratislava
Magistrát hl. mesta SR Bratislavy
Nadácia Ekopolis
ZSE-Energia, a.s.
SAIDA, s., r. o.
SIEMENS, a. s.
Tatrabanka, a. s.
WHIRLPOOL, spol. s r. o.
Poisťovňa Generali Slovensko

Rozprávky z maštale ()

Deti humanity každoročne pripravuje pre deti cyklus kreatívnych súťaží Môj svet. Roku 2007 sa doň prihlásilo ...
>> viac

Detský čin roka

Naša Pavlínka získala ocenenie Detský čin roka 2010

Pavlínka spozorovala požiar u susedy. Spolu so svojou tetou sa rozbehli do horiaceho domu zachrániť susedine deti. Tete sa podarilo vyniesť bezpečne tri deti.... >> viac